DSpace БДПУ

Перегляд за датою

Перегляд за датою

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Лиман, Ігор Ігорович; Lyman, Ihor (РА -Тандем-У, 1998)
  В монографії висвітлюється питання церковного устрою Запорізьких Вольностей періоду Нової Січі. Робиться спроба комплексного навчання умов становлення церковного устрою Вольностей Запорізьких, кількості та розташування ...
 • Папанова, Валентина Анатоліївна; Papanova, Valentyna (Знання, 2000)
  В учебном пособии рассматриваются круг историко-правовых фактов из истории Украины, правовые традиции, юридическая терминология, анализируются основные правовые институты, системы кодификации и важнейшие правовые акты ...
 • Баханов, Костянтин Олексійович; Bakhanov, Konstantin; Лиман, Ігор Ігорович; Lyman, Ihor (Просвіта, 2002)
  В книге представлено исследование К.А.Бахановым и И.И.Лыманом дневников титулярного советника В.К.Крыжановского как исторического источника 30-70-х годов ХІХ в. Опубликованы дошедшие до нас тексты дневников В.К.Крыжановского ...
 • Лазарєв, Микола Іванович; Lazarev, Mikola (Вид-во НФаУ, 2003)
  У монографії проаналізовано проблеми і шляхи підвищення ефективності навчання в інженерній вищій школі. Визначена концепція природодоцільної інтенсифікації навчальної діяльності студентів в технологіях навчання загальноінженерних ...
 • Лиман, Ігор Ігорович; Lyman, Ihor (РА-Тандем-У, 2004)
  В монографії розглядаються умови, тенденції та результати розвитку православної церкви на півдні України в 1775 – 1861 рр. у контексті формування правового поля вищими органами влади Російської імперії. Особлива увага ...
 • Лиман, Ігор Ігорович; Lyman, Ihor (РА-Тандем-У, 2004)
  Монографія є спробою комплексного дослідження історії православної церкви у південноукраїнському краї 1775 – 1861 рр. Особлива увага звертається на систему управління церквою, церковнотериторіальний устрій краю, структуру ...
 • Лиман, Ігор Ігорович; Lyman, Ihor (РА "Тандем-У", 2004)
  В книзі публікуються матеріали щодо православної церкви на півдні України червня 1775 – грудня 1781 рр., які репрезентують широке коло проблем, пов’язаних із історією православ’я в південному краї після ліквідації Вольностей ...
 • Крижко, Василь Васильович; Kryzhko, Vasily (Освіта України, 2005)
  Навчальний посібник охоплює широкий аспект теоретичних засад наукового менеджменту, його історії, ідеології та ролі в формуванні нової генерації управлінців. Ґрунтовно аналізуються типи та особливості освітнього середовища, ...
 • Крижко, Василь Васильович; Мамаєва, Ірина Олександрівна; Kryzhko, Vasily; Mamayeva, Iryna (Освіта України, 2005)
  Навчальний посібник присвячений дослідженню ціннісносмислового змісту державного управління освітою України. Континуальний, історичний підхід до еволюції управління освітою, використання порівняльних методик дозволили ...
 • Крижко, Василь Васильович; Kryzhko, Vasily (Освіта України, 2005)
  Підручник містить наукові, дидактичні та методичні матеріали із філософії освіти, педагогічної аксіології, акмеології та теорії управління. Аксіологічна парадигма розглядається в антологічній генезі та поліпарадигмальному ...
 • Лиходєєва, Ганна Володимирівна; Lykhodyeyeva, Hanna (Бердянський державний педагогічний університет, 2005)
  Знання елементів стохастики – науки про випадкове, тобто елементів теорії ймовірності та математичної статистики значною мірою сприяє інтелектуальному розвитку учнів, виробленню уміння аналізувати випадкові фактори, ...
 • Баханов, Костянтин Олексійович; Bakhanov, Konstantin (Юго-Восток, ЛТД, 2005)
  Монографія присвячена одній із найактуальніших проблем методики навчання історії – оновленню шкільної історичної освіти. У ній розглядаються нові підходи до визначення мети, завдань та організації навчання історії в ...
 • Баханов, Костянтин Олексійович; Bakhanov, Konstantin (Юго-Восток, 2005)
  Монографія присвячена одній з найактуальніших проблем методики навчання історії – оновленню шкільної історичної освіти. У ній розглядається вплив нових підходів в історичній науці на зміст шкільної історичної освіти, ...
 • Амелькін, Віктор Іванович; Рогозін, Ігор Вікторович; Хоменко, Віталій Григорович; Христіанінов, Олександр Миколайович; Amelʹkin, Viktor; Rohozin, Ihor; Khomenko, Vitaliy; Khrystianinov, Oleksandr (Просвіта, 2005)
  Навчальний посібник призначений для студентів індустріально-педагогічних та загальнотехнічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Трудове навчання» і «Професійне навчання». ...
 • Бєлова, Юлія Юріївна; Дикарєва, Л.Й.; Лазаренко, Л.В.; Литвин, Т.І.; Рева, Я.С.; Христіанінов, О.М.; Byelova, Yuliya; Dikarêva, L.; Lazarenko, L.; Lytvyn, T.; Reva, Y.S.; Khrystianinov, O. (-, 2006)
  Запропонована програма курсу «Практикум у навчальних майстернях з обслуговуючої праці», яка передбачає професійну підготовку майбутнього вчителя трудового навчання за спеціальністю 6.010100 «Трудове навчання (технічна ...
 • Константінова, Вікторія Миколаївна; Konstantinova, Viktoriya; Лиман, Ігор Ігорович; Lyman, Ihor («Освіта України», 2006)
  В книзі публікуються матеріали з історії Бердянської чоловічої гімназії, які охоплюють період з часу ініціювання заснування навчального закладу до початку ХХ століття. Видання включає представницький комплекс як опублікованих, ...
 • Красножон, Олексій Борисович; Литвин, Олег Миколайович; Вержиковський, В’ячеслав Петрович; Лаврик, Володимир Володимирович; Лиходєєва, Ганна Володимирівна; Зайцева, Лариса Іванівна; Вагіна, Наталя Степанівна; Манжула, О.В.; Волкова, Т.В.; Межуєва, В.Є.; Лобанова, Л.С.; Ушаковська, Л.М.; Нечуйвітер, О.П.; Волкова, Т.В.; Матвєєв, І.М.; Ковальова, К.Ю.; Дроботя, А.І.; Ревенко, А.С.; Кулик, С.І.; Krasnozhon, Oleksii; Lytvyn, Oleh; Verzhykovsʹkyy, Vʺyacheslav; Lavrik, Vladimir; Lykhodyeyeva, Hanna; Zaytseva, Larisa; Vahina, Natalia (ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006)
  Досліджено деякі аспекти застосування сучасних систем комп’ютерної математики (GRAN 1, GRAN 2, GRAN 3, GRAN 1-W, DG, Mathcad, Maple) для підготовки вчителів середньої школи та закладів профтехосвіти. На сьогоднішній день ...
 • Папанова, Валентина Анатоліївна; Papanova, Valentyna (Знання України, 2006)
  Книга посвящена одному из интереснейших некрополей Северного Причерномо рья — некрополю Ольвии, который просуществовал почти тысячу лет. В книге рас сматриваются вопросы истории его исследования, историческая топография, ...
 • Вєнцева, Надія Олександрівна; Ventseva, Nadia (Ос­но­ва, 2007)
  Посібник присвячено проблемі підвищення інтелектуальної активності школярів на уроках історії. Він містить дискусійні питання та методику їх розв’язання при вивченні курсів Історії України в 7–8 класах. Пропонований ...
 • Ревуцька, Олена Володимирівна; Revutska, Olena (Ткачук О.В., 2007)
  У монографії описано ефективні методи та прийоми, які сприяють формуванню словотворчих знань і умінь молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення ; подання система роботи спрямована на вироблення цих умінь, запропоновано ...