DSpace БДПУ

Навчальні видання

Навчальні видання

Останні додані

 • Малицька, Олена Володимирівна; Malytska, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2016)
  У посібнику розглядаються основні методологічні позиції вчителя початкової школи при побудові системи навчання молодших школярів образотворчої діяльності. Показано роль образотворчого мистецтва в художньо-естетичному ...
 • Немченко, Сергій Геннадійович; Крижко, Василь Васильович; Голік, Олександр Борисович; Старокожко, Ольга Миколаївна; Шумілова, Ірина Федорівна; Nemchenko, Sergіy; Kryzhko, Vasily; Holik, Olexander; Starokogko, Olha; Shumilova, Iryna (Бердянський державний педагогічний університет, 2020)
  У підручнику розкрито теоретичні засади педагогіки вищої школи: закономірності, принципи, форми, методи, педагогічні технології навчання, моделі освіти, професійна позиція викладача вищого навчального закладу, навчально-професійна ...
 • Крижко, Василь Васильович; Старокожко, Ольга Миколаївна; Немченко, Сергій Геннадійович; Кондратенко, Юлія; Радул, Валерій; Клепко, Сергій; Kryzhko, Vasily; Starokogko, Olha; Nemchenko, Sergіy (Київ : Освіта України, 2020)
  Підручник охоплює широкий аспект теоретичних засад наукового менеджменту, його історії, ідеології та ролі в формуванні нової генерації управлінців. Ґрунтовно аналізуються типи та особливості освітнього середовища, визначаються ...
 • Немченко, Сергій Геннадійович; Крижко, Василь Васильович; Шумілова, Ірина Федорівна; Старокожко, Ольга Миколаївна; Голік, Олександр Борислвич; Nemchenko, Sergіy; Kryzhko, Vasily; Shumilova, Iryna; Starokogko, Olha; Holik, Оlexander (Бердянськ : БДПУ, 2020)
  У підручнику розкрито теоретичні основи та методи побудови організаційних структур управління закладом освіти, планування освітнього процесу, формування структури колективу, мотивації педагогічної праці, контролю за ...
 • Мягченко, Олександр Петрович; Сопнєва, Надія Богданівна; Гнатюк, Віталій Васильович; Myahchenko, Oleksandr; Hnatuyk, Vitaliy (Бердянськ : ФОП Ткачук О. В, 2016)
  У посібнику висвітлено концептуальні засади сучасного природознавства. Навчальний посібник складається з трьох частин. Частина перша “Нежива природа”, в якій висвітлені питання та завдання сучасного природознавства. ...
 • Горбатюк, Лариса Василівна; Коваленко, Денис Володимирович; Horbatyuk, Larysa; Kovalenko, Denys (Бердянський державний педагогічний університет, 2011)
  Посібник містить систематично викладені цілі, зміст навчального матеріалу, методи, технології, організаційні форми і засоби навчання і контролю, необхідні для формування у студентів комп’ютерного профілю знань і вмінь ...
 • Салюк, Богдана Анатоліївна; Saliuk, Bohdana (Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018)
  Навчальний посібник “English for Choreographers” має на меті формування у студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Хореографія) і 024 Хореографія іншомовної комунікативної компетенції у межах навчальної дисципліни ...
 • Халабузар, Оксана Анатоліївна; Khalabuzar, Oksana (Вид-во "Ноулідж" (Донецьке відділення), 2010)
  Навчальний посібник вміщує автентичні тексти професійної тематики, граматичні вправи, орієнтовані на розвиток мовленнєвої компетенції та культури логічного мислення. Пропонується студентам спеціальності 6.01.01.04 – ...
 • Сердюк, Тетяна Іванівна; Serdyuk, Tetyana (Видавець Ткачук О.В., 2014)
  У навчально-методичному посібнику розкриваються провідні теми курсу "Теорія і методика історико-побутового танцю", який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів спеціальності Хореографія.
 • Мартиненко, Олена Володимирівна; Martynenko, Olena (Бердянськ: Видавець БДПУ, 2014)
  Навчальний посібник висвітлює частину нормативної дисципліни «Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом», яка розкриває специфіку хореографічної роботи з дітьми дошкільного віку. У посібнику автор ...
 • Зарва, Вікторія Анатоліївна; Zarva, Viktoriia (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  Навчальний посібник містить дисципліну «Теорія літератури» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.01 Українська мова і література, 014.02 Мова і література ...
 • Гриценко, Михайло Павлович; Захарченко, Павло Васильович; Zakharchenko, Pavlo; Hritsenko, Mykhailo (Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018)
  У навчальному посібнику розглядається сучасна теорія і практичні методи фінансового аналізу, а також перспективні напрями його розвитку. Фінансовий аналіз представляє собою один з найбільш важливих елементів економічного ...
 • Немченко, Сергій Геннадійович; Голик, Олександр Борисович; Лебідь, Ольга Валеріївна; Кривильова, Олена Анатоліївна; Nemchenko, Sergіy; Holik, Оlexander; Lebid, Olha; Kryvylʹova, Olena (Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012)
  У підручнику розкрито теоретичні основи та методи побудови організаційних структур управління навчальним закладом, планування навчально-виховного процесу, формування структури колективу, мотивації педагогічної праці, ...
 • Немченко, Сергій Геннадійович; Голик, Олександр Борисович; Лебідь, Ольга Валеріївна; Lebid`, Olha; Nemchenko, Sergіy; Holik, Olexander (Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014)
  У підручнику подано теоретичні засади педагогіки вищої школи: закономірності, принципи, форми та методи, педагогічні технології навчання; охарактеризовано моделі освіти; визначено професійну позицію викладача щодо організації ...
 • Прядко, Юлія Павлівна; Школа, Ірина Вікторівна; Priadko, Julia; Shkola, Iryna (Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019)
  Навчальний посібник підготовлено для здобувачів вищої освіти спеціальностей 032 Історія та археологія та 014.03 Середня освіта (історія). Метою навчального посібника є формування іншомовної комунікативної компетентності ...
 • Ярощук, Лілія Григорівна; Yaroshchuk, Liliya (Бердянськ, 2019)
  У навчальному посібнику розкрито теоретичні й методичні проблеми теорії та методики виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. Значну увагу приділено специфіці організації гендерного та статевого виховання молодших ...
 • Ярощук, Лілія Григорівна; Yaroshchuk, Liliya (Riga, 2019)
  У навчальному посібнику представлено теоретичні та методичні аспекти науково-дослідної роботи. Книга містить систематизований виклад основних положень з наукових і дослідницьких питань. Розкрито суть поняття про науку, ...
 • Попова, Лариса Петрівна; Popova, Larysa (ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», 2019)
  Мета навчального посібника – забезпечення підготовки майбутнього вчителя до здійснення професійної діяльності в галузі навчання молодших школярів української мови у відповідності з останніми тенденціями та технологіями ...
 • Лиман, Ігор Ігорович; Lyman, Ihor; Підколзіна, Софія; Podkolzina, Sofiia (Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015)
  Книга присвячується церковній історії Бердянська 1827-1837 рр. Аналізуються загальні тенденції у взаєминах держави і церкви цього періоду. Висвітлюються питання церковного будівництва і взаємин православного духовенства ...
 • Казачковська, Галина Володимирівна; Швачко, Вікторія Анатоліївна; Kazachkovska, Halyna; Shvachko, Viktoriia (Видавець Ткачук О.В., 2016)
  У навчально-методичному посібнику представлено методичний матеріал до опанування дисципліни «Управління персоналом». Усі запропоновані в даному посібнику матеріали об’єднані в теми, присвячені набуттю та розвитку умінь і ...

View more