DSpace БДПУ

Навчальні видання

Навчальні видання

Останні додані

 • Мягченко, Олександр Петрович; Сопнєва, Надія Богданівна; Гнатюк, Віталій Васильович; Myahchenko, Oleksandr; Hnatuyk, Vitaliy (Бердянськ : ФОП Ткачук О. В, 2016)
  У посібнику висвітлено концептуальні засади сучасного природознавства. Навчальний посібник складається з трьох частин. Частина перша “Нежива природа”, в якій висвітлені питання та завдання сучасного природознавства. ...
 • Горбатюк, Лариса Василівна; Коваленко, Денис Володимирович; Horbatiuk, Larysa; Kovalenko, Denys (Бердянський державний педагогічний університет, 2011)
  Посібник містить систематично викладені цілі, зміст навчального матеріалу, методи, технології, організаційні форми і засоби навчання і контролю, необхідні для формування у студентів комп’ютерного профілю знань і вмінь ...
 • Салюк, Богдана Анатоліївна; Saliuk, Bohdana (Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018)
  Навчальний посібник “English for Choreographers” має на меті формування у студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Хореографія) і 024 Хореографія іншомовної комунікативної компетенції у межах навчальної дисципліни ...
 • Халабузар, Оксана Анатоліївна; Khalabuzar, Oksana (Вид-во "Ноулідж" (Донецьке відділення), 2010)
  Навчальний посібник вміщує автентичні тексти професійної тематики, граматичні вправи, орієнтовані на розвиток мовленнєвої компетенції та культури логічного мислення. Пропонується студентам спеціальності 6.01.01.04 – ...
 • Сердюк, Тетяна Іванівна; Serdyuk, Tetyana (Видавець Ткачук О.В., 2014)
  У навчально-методичному посібнику розкриваються провідні теми курсу "Теорія і методика історико-побутового танцю", який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів спеціальності Хореографія.
 • Мартиненко, Олена Володимирівна; Martynenko, Olena (Бердянськ: Видавець БДПУ, 2014)
  Навчальний посібник висвітлює частину нормативної дисципліни «Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом», яка розкриває специфіку хореографічної роботи з дітьми дошкільного віку. У посібнику автор ...
 • Зарва, Вікторія Анатоліївна; Zarva, Viktoriia (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  Навчальний посібник містить дисципліну «Теорія літератури» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.01 Українська мова і література, 014.02 Мова і література ...
 • Гриценко, Михайло Павлович; Захарченко, Павло Васильович; Zakharchenko, Pavlo; Hritsenko, Mykhailo (Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018)
  У навчальному посібнику розглядається сучасна теорія і практичні методи фінансового аналізу, а також перспективні напрями його розвитку. Фінансовий аналіз представляє собою один з найбільш важливих елементів економічного ...
 • Немченко, Сергій Геннадійович; Голик, Олександр Борисович; Лебідь, Ольга Валеріївна; Кривильова, Олена Анатоліївна; Nemchenko, Sergіy; Holik, Оlexander; Lebid, Olha; Kryvylʹova, Olena (Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012)
  У підручнику розкрито теоретичні основи та методи побудови організаційних структур управління навчальним закладом, планування навчально-виховного процесу, формування структури колективу, мотивації педагогічної праці, ...
 • Немченко, Сергій Геннадійович; Голик, Олександр Борисович; Лебідь, Ольга Валеріївна; Lebid`, Olha; Nemchenko, Sergіy; Holik, Olexander (Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014)
  У підручнику подано теоретичні засади педагогіки вищої школи: закономірності, принципи, форми та методи, педагогічні технології навчання; охарактеризовано моделі освіти; визначено професійну позицію викладача щодо організації ...
 • Прядко, Юлія Павлівна; Школа, Ірина Вікторівна; Priadko, Julia; Shkola, Iryna (Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019)
  Навчальний посібник підготовлено для здобувачів вищої освіти спеціальностей 032 Історія та археологія та 014.03 Середня освіта (історія). Метою навчального посібника є формування іншомовної комунікативної компетентності ...
 • Ярощук, Лілія Григорівна; Yaroshchuk, Liliya (Бердянськ, 2019)
  У навчальному посібнику розкрито теоретичні й методичні проблеми теорії та методики виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. Значну увагу приділено специфіці організації гендерного та статевого виховання молодших ...
 • Ярощук, Лілія Григорівна; Yaroshchuk, Liliya (Riga, 2019)
  У навчальному посібнику представлено теоретичні та методичні аспекти науково-дослідної роботи. Книга містить систематизований виклад основних положень з наукових і дослідницьких питань. Розкрито суть поняття про науку, ...
 • Попова, Лариса Петрівна; Popova, Larysa (ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», 2019)
  Мета навчального посібника – забезпечення підготовки майбутнього вчителя до здійснення професійної діяльності в галузі навчання молодших школярів української мови у відповідності з останніми тенденціями та технологіями ...
 • Лиман, Ігор Ігорович; Lyman, Ihor; Підколзіна, Софія; Podkolzina, Sofiia (Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015)
  Книга присвячується церковній історії Бердянська 1827-1837 рр. Аналізуються загальні тенденції у взаєминах держави і церкви цього періоду. Висвітлюються питання церковного будівництва і взаємин православного духовенства ...
 • Казачковська, Галина Володимирівна; Швачко, Вікторія Анатоліївна; Kazachkovska, Halyna; Shvachko, Viktoriia (Видавець Ткачук О.В., 2016)
  У навчально-методичному посібнику представлено методичний матеріал до опанування дисципліни «Управління персоналом». Усі запропоновані в даному посібнику матеріали об’єднані в теми, присвячені набуттю та розвитку умінь і ...
 • Ярова, Олена Борисівна; Співак, Ірина Едуардівна; Yarova, Olena; Spivak, Irina (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  Програма навчальної та виробничої педагогічної практики з іноземної мови (англійської) та зарубіжної літератури рекомендована студентам освітнього ступеня «бакалавр» (денна та заочна форма), які навчаються за спеціальністю ...
 • Співак, Ірина; Spivak, Irina (Бердянський державний педагогічний університет, 2018)
  В пособии представлен учебно-методический комплекс нормативной дисциплины «История русской литературы конца ХIХ – начала ХХ века» для студентов специальности 014 Среднее образование, предметной специализации 014.03 Язык и ...
 • Ачкан, Віталій Валентинович; Панова, Світлана Олегівна; Achkan, Vitaliy; Panova, Svitlana (Бердянський державний педагогічний університет, 2017)
  Посібник містить розробки практичних занять із навчальної дисципліни “Додаткові розділи методики навчання математики”, метою викладання якої є методична підготовка майбутніх учителів математики до практичної діяльності у ...
 • Павленко, Руслан Валентинович; Pavlenko, Ruslan (2017)
  Процес формування висококваліфікованих керівників дитячих хореографічних колективів передбачає глибоке знання спеціальних дисциплін, серед яких одне з провідних місць належить народно-сценічному танцю. У навчально-методичному ...

View more