DSpace БДПУ

Навчальні посібники

Навчальні посібники

 

Останні додані

 • Мягченко, Олександр Петрович; Сопнєва, Надія Богданівна; Гнатюк, Віталій Васильович; Myahchenko, Oleksandr; Hnatuyk, Vitaliy (Бердянськ : ФОП Ткачук О. В, 2016)
  У посібнику висвітлено концептуальні засади сучасного природознавства. Навчальний посібник складається з трьох частин. Частина перша “Нежива природа”, в якій висвітлені питання та завдання сучасного природознавства. ...
 • Горбатюк, Лариса Василівна; Коваленко, Денис Володимирович; Horbatyuk, Larysa; Kovalenko, Denys (Бердянський державний педагогічний університет, 2011)
  Посібник містить систематично викладені цілі, зміст навчального матеріалу, методи, технології, організаційні форми і засоби навчання і контролю, необхідні для формування у студентів комп’ютерного профілю знань і вмінь ...
 • Халабузар, Оксана Анатоліївна; Khalabuzar, Oksana (Вид-во "Ноулідж" (Донецьке відділення), 2010)
  Навчальний посібник вміщує автентичні тексти професійної тематики, граматичні вправи, орієнтовані на розвиток мовленнєвої компетенції та культури логічного мислення. Пропонується студентам спеціальності 6.01.01.04 – ...
 • Мартиненко, Олена Володимирівна; Martynenko, Olena (Бердянськ: Видавець БДПУ, 2014)
  Навчальний посібник висвітлює частину нормативної дисципліни «Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом», яка розкриває специфіку хореографічної роботи з дітьми дошкільного віку. У посібнику автор ...
 • Зарва, Вікторія Анатоліївна; Zarva, Viktoriia (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  Навчальний посібник містить дисципліну «Теорія літератури» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.01 Українська мова і література, 014.02 Мова і література ...
 • Гриценко, Михайло Павлович; Захарченко, Павло Васильович; Zakharchenko, Pavlo; Hritsenko, Mykhailo (Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018)
  У навчальному посібнику розглядається сучасна теорія і практичні методи фінансового аналізу, а також перспективні напрями його розвитку. Фінансовий аналіз представляє собою один з найбільш важливих елементів економічного ...
 • Прядко, Юлія Павлівна; Школа, Ірина Вікторівна; Priadko, Julia; Shkola, Iryna (Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019)
  Навчальний посібник підготовлено для здобувачів вищої освіти спеціальностей 032 Історія та археологія та 014.03 Середня освіта (історія). Метою навчального посібника є формування іншомовної комунікативної компетентності ...
 • Ярощук, Лілія Григорівна; Yaroshchuk, Liliya (Бердянськ, 2019)
  У навчальному посібнику розкрито теоретичні й методичні проблеми теорії та методики виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку. Значну увагу приділено специфіці організації гендерного та статевого виховання молодших ...
 • Ярощук, Лілія Григорівна; Yaroshchuk, Liliya (Riga, 2019)
  У навчальному посібнику представлено теоретичні та методичні аспекти науково-дослідної роботи. Книга містить систематизований виклад основних положень з наукових і дослідницьких питань. Розкрито суть поняття про науку, ...
 • Казачковська, Галина Володимирівна; Швачко, Вікторія Анатоліївна; Kazachkovska, Halyna; Shvachko, Viktoriia (Видавець Ткачук О.В., 2016)
  У навчально-методичному посібнику представлено методичний матеріал до опанування дисципліни «Управління персоналом». Усі запропоновані в даному посібнику матеріали об’єднані в теми, присвячені набуттю та розвитку умінь і ...
 • Співак, Ірина Едуардівна; Spivak, Irina (Бердянський державний педагогічний університет, 2018)
  В пособии представлен учебно-методический комплекс нормативной дисциплины «История русской литературы конца ХIХ – начала ХХ века» для студентов специальности 014 Среднее образование, предметной специализации 014.03 Язык и ...
 • Олійник, Еліна Вікторівна; Oliynik, Elina (Бердянський державний педагогічний університет, 2017)
  Посібник містить навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Сучасна українська літературна мова: Морфологія»: програму курсу, список літератури, тематику лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи, ...
 • Крижко, Олена Анатоліївна; Kryzhko, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2018)
  Навчальний посібник призначений допомогти магістрантам у самостійній підготовці до лекційних, семінарських занять з курсу «Методологія наукового філологічного дослідження (мовознавчого)» за кредитно-трансферною системою ...
 • Загороднова, Вікторія Федорівна; Zagorodnova, Viktoriya (Бердянський державний педагогічний університет, 2018)
  У навчальному посібнику розглядаються ключові проблеми міжкультурної комунікації, аналізуються практичні компоненти і принципи побудови міжкультурного діалогу, принципи взаємодії культур і механізми їхнього функціонування. ...
 • Павлик, Неля Віленівна; Юносова, Валентина Олександрівна; Pavlyk, Nelia; Yunosova, Valentyna (Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018)
  У посібнику подано структуровані за блоками навчально-методичні матеріали з лексикології, фразеології і лексикографії сучасної української літературної мови. Виокремлено теоретичний блок, який включає тематику ...
 • Кідалов, Валерій; Яценко, Тетяна; Дяденчук, Альона; Kidalov, Valeriy; Yatsenko, Tatiana; Dyadenchuk, Alona (Бердянський державний педагогічний університет, 2015-02-05)
  У посібнику розглянуто роботи лабораторного практикуму з курсу загальної фізики (зокрема, оптики, атомної фізики, фізики ядра та елементарних часток) для студентів вищих навчальних закладів. Виконання окремих лабораторних ...
 • Бурназова, Віра Володимирівна; Burnazova, Vira (Ткачук О.В., 2017)
  Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової художньої культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції.
 • Коваль, Людмила Вікторівна; Koval, Lyudmila; Тараненко, Юлія Петрівна; Taranenko, Juliya (Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018)
  У монографії викладено історико-педагогічні основи хореографічної освіти як мистецько-педагогічного феномену; з’ясовано теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих ...
 • Ємельянова, Олена Юріївна; Yemelyanova, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2016)
  У посібнику пропонуються нотні зразки музичних творів, словники хореографічних та музичних термінів, які можуть використовувати в своїй практичній діяльності концертмейстери, педагоги-початківці, а також студенти-хореографи ...
 • Ємельянова, Олена Юріївна; Yemelyanova, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2016)
  У посібнику пропонуються нотні зразки музичних творів, словники хореографічних та музичних термінів, які можуть використовувати в своїй практичній діяльності концертмейстери, педагоги-початківці, а також студенти-хореографи ...

View more