DSpace БДПУ

Перегляд Навчальні посібники по назві

Перегляд Навчальні посібники по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Прядко, Юлія Павлівна; Школа, Ірина Вікторівна; Priadko, Julia; Shkola, Iryna (Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019)
  Навчальний посібник підготовлено для здобувачів вищої освіти спеціальностей 032 Історія та археологія та 014.03 Середня освіта (історія). Метою навчального посібника є формування іншомовної комунікативної компетентності ...
 • Онищенко, Сергій Вікторович; Onishchenko, Sergey (Бердянський державний педагогічний університет, 2016)
  У навчальному посібнику подані: навчальна програма, лекції, рекомендації до виконання лабораторних робіт, рекомендації до виконання самостійної роботи, пакет ККР, РКР та программа екзамену з дисципліни "WEB-технології ...
 • Алєксєєва, Ганна Миколаївна; Alieksieieva, Hanna (2018)
  Посібник містить стислі теоретичні відомості, рекомендації до виконання лабораторних робіт, вказівки щодо їх виконання, а також список рекомендованої літератури для вивчення системи керування базами даних MS SQL ...
 • Крижко, Василь Васильович; Мамаєва, Ірина Олександрівна; Kryzhko, Vasily; Mamayeva, Iryna (Освіта України, 2005)
  Навчальний посібник присвячений дослідженню ціннісносмислового змісту державного управління освітою України. Континуальний, історичний підхід до еволюції управління освітою, використання порівняльних методик дозволили ...
 • Красножон, Олексій Борисович; Krasnozhon, Oleksii (Бердянський державний педагогічний університет, 2016)
  Посібник підготовлено відповідно до чинних стандартів галузі знань «Фізико-математичні науки» напряму підготовки 6.040201 Математика*. Посібник містить приклади розв’язування задач з використанням педагогічних програмних ...
 • Шавальова, Валентина Іванівна; Красножон, Олексій Борисович; Shavaleva, Valentine; Krasnozhon, Oleksii (Вид-во Європейського університету, 2010)
  Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості, приклади аналітичних розв’язувань вправ та розв’язувань з використанням різних комп’ютерних програм, а також завдання для самостійної роботи студентів зі змістових ...
 • Колпакчи, Олена Сергіївна; Kolpakchy, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2016)
  У навчальному посібнику розкрито сутність новітнього напряму наукової та практичної діяльності – арт-терапії. В посібнику розглядається культурні передумови, історія становлення арт-терапії як методу терапевтичної практики, ...
 • Бардус, Ірина Олександрівна; Лазарєв, Микола Іванович; Ніценко, Андрій Олександрович; Bardus, Iryna; Lazarev, Mikola; Nitsenko, Andriy (Діса плюс, 2017)
  В посібнику в компактній та наочній формі схем представлено головні концепції проектування і побудови баз даних, основні моделі баз даних, архітектури систем керування базами даних, сучасні напрямки розвитку технологій баз ...
 • Бардус, Ірина Олександрівна; Лазарєв, Микола Іванович; Ніценко, Андрій Олександрович; Bardus, Iryna; Lazarev, Mikola; Nitsenko, Andriy (Діса плюс, 2017)
  В посібнику в компактній та наочній формі схем представлено головні концепції проектування і побудови бази даних, основні моделі бази даних, архітектури систем керування базами даних, сучасні напрямки розвитку технологій ...
 • Баханов, Костянтин Олексійович; Bakhanov, Konstantin; Лиман, Ігор Ігорович; Lyman, Ihor (Просвіта, 2002)
  В книге представлено исследование К.А.Бахановым и И.И.Лыманом дневников титулярного советника В.К.Крыжановского как исторического источника 30-70-х годов ХІХ в. Опубликованы дошедшие до нас тексты дневников В.К.Крыжановского ...
 • Мягченко, Олександр Петрович; Myahchenko, Oleksandr (-, 2007)
  Біохімія – наука про хімічні процеси, що відбуваються в живих об’єктах – клітинах, їх сукупностях – тканинах, органах, системах органів –всьому організмі, зокрема твартни, рослини, людини. Такі знання важливі для кожного ...
 • Перегудова, Валентина Іванівна; Perehudova, Valentina (Бердянський державний педагогічний університет, 2016)
  У навчальному посібнику надано основні положення системи стандартизації України, взаємозамінності, метрології та управління якістю продукції. Пропонується: робоча програма дисципліни, теоретичний матеріал cтруктурований ...
 • Вагіна, Наталя Степанівна; Онуфрієнко, Ольга Григорівна; Коваленко, Валерій Миколайович; Vahina, Natalia; Onufriyenko, Olha; Kovalenko, Valery (Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні,, 2018)
  Посібник орієнтований на розширення та поглиблення теоретичних знань і формування практичних компетентностей студентів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). Може бути використаний ...
 • Касперський, Анатолій Володимирович; Богданов, Ігор Тимофійович; Kaspersky, Anatoly; Bogdanov, Ihor (НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009)
  У навчальному посібнику розглянуто деякі історичні аспекти зародження, становлення та ровитку сучасної фізики в галуі електрорадіотехніки, а саме історичні витоки науки про електрику і магнетизм; хронологію найбільш ...
 • Вєнцева, Надія Олександрівна; Ventseva, Nadia (Основа, 2010)
  Посібник присвячено методиці вивчення життя та діяльності видатних осіб, які вивчаються в курсі історії України в 7 класі. Пропоноване видання містить матеріали для організації різних питів уроків, хрестоматійні та ...
 • Вєнцева, Надія Олександрівна; Ventseva, Nadia (Основа, 2010)
  Видання є продовженням методичного посібника «Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 7 класі» і присвячено методиці вивчення життя та діяльності видатних осіб, які вивчаються вкурсі історії України ...
 • Федчиняк, Артур Олександрович; Fedchynyak, Arthur (Вид. група «Основа», 2009)
  Посібник присвячено актуальній проблемі сучасного змісту шкільної історичної освіти — історії повсякденного життя людей Нового часу. Пропоноване видання містить нарис становлення історії повсякденності в історичній науці ...
 • Хоменко, Віталій Григорович; Кравченко, Наталя Володимирівна; Горбатюк, Лариса Василівна; Павленко, Максим Петрович; Khomenko, Vitaliy; Kravchenko, Nataliya; Horbatyuk, Larysa; Pavlenko, Maksym (Бердянський державний педагогічний університет, 2018)
  Навчальний посібник розроблено в якості керівництва при виконанні випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт бакалаврів за напрямом підготовки 6.040302 Інформатика*. В посібнику визначено вимоги до змісту та оформлення ...
 • Хоменко, Віталій Григорович; Кравченко, Наталя Володимирівна; Павленко, Лілія Василівна; Khomenko, Vitaliy; Kravchenko, Nataliya; Pavlenko, Liliya (Бердянський державний педагогічний університет, 2017)
  Навчальний посібник розроблено в якості керівництва при виконанні випускних кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). В посібнику визначено вимоги до змісту та оформлення ...
 • Куделіна, Ольга Володимирівна; Kudelina, Olga (Вид-во Європейського університету, 2010)
  Посібник містить основні теоретичні відомості, приклади розв’язку вправ, завдання для самостійної роботи студентів, орієнтовані тести контрольних робіт, тестів, а також критерії оцінювання досягнень студентів в умовах ...