DSpace БДПУ

Перегляд Навчально-методичні посібники по назві

Перегляд Навчально-методичні посібники по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Красножон, Олексій Борисович; Krasnozhon, Alexey (Бердянський державний педагогічний університет, 2015)
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до чинних стандартів галузі знань «Фізико-математичні науки» напряму підготовки 6.040201 Математика*. Посібник містить приклади розв’язування задач з використанням ...
 • Антоненко, Олександр Володимирович; Бардус, Ірина Олександрівна; Antonenko, Oleksandr; Bardus, Iryna (ТОВ "ПромАрт", 2018)
  Пропонований навчальний посібник присвячений питанням організації і функціонування сучасних комп’ютерів та їхніх основних складових частин. Розглянуто структуру і функціонування комп’ютерів нейманівського типу, принципи ...
 • Старинська, Олена Віталіївна; Starynska, Olena (ЛАНДОН-ХХІ, 2011)
  Посібник містить методичні рекомендації для вчителів початкової школи, практичних психологів в закладах освіти та батьків першокласників. Зібраний та апробований автором матеріал дозволить діагностувати рівень ...
 • Шиман, Олександра Іванівна; Shimаn, Oleksandra (Просвіта, 2012)
  Запропонований навчально-методичний посібник включає в себе весь необхідний матеріал для освоєння теоретичних положень та використання практичних робіт з базового курсу інформаційних технологій студентами напрямку підготовки ...
 • Вагіна, Наталя Степанівна; Лиходєєва, Ганна Володимирівна; Онуфрієнко, Ольга Григорівна; Vahina, Natalia; Lykhodyeyeva, Hanna; Onufriyenko, Olha (Ткачук О.В., 2015)
  Посібник підготовлений у відповідності до чинних галузевих стандартів вищої освіти та спрямований на допомогу студентам, які готуються до здобуття освітніх ступенів «спеціаліст» і «магістр» за спеціальностями 7.04020101 ...
 • Кашкарьова, Л.Р.; Kaşkarova, L.R. (Бердянський державний педагогічний університет, 2011)
  У навчально-методичному посібнику представлено основний матеріал до опанування курсом «Вступ до спеціальності Практична психологія». У структурі посібника вміщено шість тем, для засвоєння кожної з яких пропонуються ...
 • Карапетрова, Олена Володимирівна; Karapertova, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2014)
  У навчальному посібнику представлено систематизований виклад основних розділів диференціальної психології. Розкрито теоретичні підходи до пояснення причин та чинників, що визначають варіації людської психіки, відображено ...
 • Ачкан, Віталій Валентинович; Панова, Світлана Олегівна; Achkan, Vitaliy; Panova, Svitlana (Бердянський державний педагогічний університет, 2017)
  Посібник містить розробки практичних занять із навчальної дисципліни “Додаткові розділи методики навчання математики”, метою викладання якої є методична підготовка майбутніх учителів математики до практичної діяльності у ...
 • Петровська, Катерина Володимирівна; Petrovska, Katerina (ЛАНДОН-ХХІ, 2011)
  Навчально-методичний посібник містить результати дослідження проблеми формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань; діагностичні методики для виявлення рівня сформованості ...
 • Попова, Лариса Петрівна; Popova, Larysa (ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», 2019)
  Мета навчального посібника – забезпечення підготовки майбутнього вчителя до здійснення професійної діяльності в галузі навчання молодших школярів української мови у відповідності з останніми тенденціями та технологіями ...
 • Зайцева, Лариса Іванівна; Zaytseva, Larisa (Видавець Ткачук О.В., 2015)
  Пропонований посібник укладений відповідно до навчального плану дисципліни «Методика організації індивідуальної роботи в процесі формування у дітей дошкільного віку елементарної математичної компетентності», що викладається ...
 • Карапетрова, Олена Володимирівна; Karapertova, Olena (Бердянський державний педагогічний університет, 2015)
  У навчальному посібнику розглядаються найважливіші психологічні категорії – особистість, діяльність, спілкування – з погляду їх теоретичного аналізу, що сформувався у вітчизняній психології. Значна увага приділена ...
 • Вагіна, Наталя Степанівна; Коваленко, Валерій Миколайович; Пастирєва, К.Ю.; Vahina, Natalya; Kovalenko, Valeriy; Pastyryeva, K. (ФОП РУПЧЕВ, 2013)
  Посібник містить матеріали навчальної обчислювальної практики: програму практики, що складена на основі освітньо-професійної програми та освітньокваліфікаційної характеристики напряму підготовки 6.040201 Математика* та ...
 • Ярова, Олена Борисівна; Співак, Ірина Едуардівна; Yarova, Olena; Spivak, Irina (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  Програма навчальної та виробничої педагогічної практики з іноземної мови (англійської) та зарубіжної літератури рекомендована студентам освітнього ступеня «бакалавр» (денна та заочна форма), які навчаються за спеціальністю ...
 • Буянов, Павло Георгійович; Buyanov, Pavlo (Юго-Восток, 2009)
  У навчальнометодичному посібнику висвітлені основні відомості з тем нарисної геометрії, типові приклади та хід розв’язання графічних задач, завдання для самоперевірки. Видання розраховане на студентів усіх форм ...
 • Шиман, Олександра Іванівна Shimаn,Oleksandra (-, 2013)
  Пропонований навчально-методичний комплекс повністю забезпечує навчання основ інформатики з елементами програмування студентів напрямку підготовки 6.010102 Початкова освіта. Розміщений в чотирьох друкованих посібниках ...
 • Дубінець, І.В.; Григор’єва, Вікторія Вікторівна; Матвєєва, О.В.; Пащенко, І.М.; Сергієнко, Світлана Михайлівна; Смаковський, Юрій Васильович; Щербакова, Н.М.; Dubinets, І.; Grigoryeva, Victoria; Matveeva, O.; Pashchenko, І.; Serhiyenko, Svitlana; Smakovsʹkyy, Yuriy; Shcherbakova, N. (ПП Скребейко П.В., 2017)
  Навчальний посібник містить практичні поради до державного екзамену зі спеціальних предметів (практикум інструментально- виконавської підготовки, практикум диригентсько-хорової підготовки), матеріали педагогіки та ...
 • Коваль, Людмила Вікторівна; Ніконенко, Тетяна Володимирівна; Koval, Lyudmila; Nikonenko, Tetyana (Ткачук О.В., 2014)
  Практикум з методики навчання математики в початковій школі розроблений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної навчальної програми з математики для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів ...
 • Кравченко, Людмила Миколаївна; Кравченко, Наталя Володимирівна; Kravchenko, Lyudmyla; Kravchenko, Nataliya (Бердянський державний педагогічний університет, 2015)
  Мета навчально-методичного посібника – допомогти студенту засвоїти матеріал курсу «Метрологічний контроль у фізичному вихованні», що включає основні засади спортивної метрології, основи теорії тестів і теорії оцінок, ...
 • Буянов, Павло Георгійович; Корець, М.С.; Подольський, В.І.; Рогозіна, Ольга Василівна; Сиващенко, С.І.; Сілохін, Ю.В.; Buyanov, Pavlo; Korets, M.; Podolsky, V.; Rogozin, Olha; Sivashchenko, S.; Silochin, U. (ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2011)
  У навчально-методичному посібнику висвітлені основні відомості з професійної підготовки студентів – майбутніх учителів технології. Видання розраховане на студентів усіх форм навчання індустріально-педагогічних, ...