Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/3136
Назва: Нове педагогічне мислення магістрів початкової освіти в контексті євроінтеграційних процесів
Інші назви: New pedagogical thinking of masters of primary education in the context of european integration processes
Автори: Коваль, Людмила Вікторівна
Koval, Lyudmila
Ключові слова: підготовка магістрів початкової освіти
технологія контекстного навчання
педагогічне мислення
рефлексія
практико-орієнтована та інноваційна діяльність
Дата публікації: 2020
Видавництво: Видавничий дім «Гельветика»
Бібліографічний опис: Коваль Л. В. Нове педагогічне мислення магістрів початкової освіти в контексті євроінтеграційних процесів / Людмила Вікторівна Коваль // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. № 28, т. 2. – С. 137–143.
Короткий огляд (реферат): У статті розкрито суть практико-орієнтовної підготовки магістрів початкової освіти на основі реалізації технології контекстного навчання. Зроблено експрес-аналіз феномену педагогічного мислення, який засвідчує, що він уособлює рівень розвитку розумових, пізнавальних, творчих і пошуково-дослідницьких здібностей магістра початкової освіти, його операційно-технологічних вмінь. Педагогічне мислення магістра характеризується оперативністю (швидке прийняття оптимальних методичних рішень з арсеналу знайомих або їх пошук), гнучкістю (відходження від звичних стереотипів професійної діяльності), креативністю (творче експериментування, новаторство), прогностичністю (врахування можливостей моделювання сучасних занять і передбачуваних результатів). У процесі експериментального навчання автором спеціально моделювалися педагогічні ситуації, які розв’язувалися за допомогою системи практико-орієнтованих завдань, представлених трьома групами: загальнопедагогічні, дидактико-методичні та рефлексивно-проектувальні. Активне впровадження технології контекстного навчання, в основі якого є практико-орієнтована діяльність магістрів, насамперед впливало на формування нового педагогічного мислення та передбачало розуміння ціннісного ставлення до майбутньої професії, усвідомлення власних можливостей, які визначають шляхи професійного зростання. Невід’ємною властивістю нового педагогічного мислення є рефлексивна та інноваційна діяльність, яка дозволяє позбутися авторитарних претензій на визнання правильною тільки власної точки зору, відкриває шлях до засвоєння варіативного професійного досвіду. Серед особистісних якостей магістра початкової освіти, що впливають на становлення його нового педагогічного мислення, слід назвати орієнтацію на успіх, експресивність, емпатійність.The article reveals with the essence of practical-oriented preparation of masters of primary education based on the realization of the technology of contextual education. Rapid analysis of the phenomenon of pedagogical thinking is made, which shows that it represents the level of development of mental, cognitive, creative and search and research abilities of the master of primary education, his operational and technological skills. Master’s pedagogical thinking is characterized by promptness (rapid adoption of optimal methodological decisions from the arsenal of acquaintances or their search), flexibility (deviation from the usual stereotypes of professional activity), creativity (creative experimentation, innovation), predictability (taking into account the possibilities of modeling the modern. In the course of the experimental training, we specifically modeled pedagogical situations that were solved with the help of a system of practice-oriented tasks, presented by three groups: general pedagogical, didactic-methodological and reflexive-designed. The active introduction of contextual learning technology, which is based on the practice-oriented activity of masters, first of all, influenced the formation of new pedagogical thinking and provided an understanding of the value attitude to the future profession, an awareness of their opportunities that determine the paths of professional growth. Reflective and innovative activity, which eliminates authoritarian claims for recognition of only one’s own point of view, opens the way to learning varied professional experience. Among the personal qualities of the master of the primary education that influence the formation of his new pedagogical thinking, one should mention the orientation to success, expressiveness, empathy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/3136
ISSN: 2308-4855
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kovalʹ L. V. Nove pedahohichne myslennya mahistriv pochatkovoyi osvity v konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv.pdf317,96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.