Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/3296
Назва: Реалізація стратегії інтермедіальності в мистецькій освіті майбутнього вчителя: методологічні підходи
Інші назви: Implementation of an intermedial strategy in the art education of a future teachers: methodological approaches
Автори: Малицька, Олена Володимирівна
Malytska, Olena
Ключові слова: художня культура
підготовка майбутніх учителів
освітнє середовище ЗВО
мистецька освіта
художньо-естетичне виховання
художньо-естетична діяльність
професійно-особистісний розвиток майбутнього вчителя початкової школи
art culture
training of future teachers
educational environment
art education
artistic and aesthetic education
artistic and aesthetic activity
professional and personal development of the future primary school teacher
інтермедіальність
intermediality
Дата публікації: 2020
Видавництво: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
Бібліографічний опис: Малицька О. В. Реалізація стратегії інтермедіальності в мистецькій освіті майбутнього вчителя: методологічні підходи / Олена Малицька // Актуальні питання гуманітарних наук: зб. наук. праць / за ред. К. О. Кріпенко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – Вип. № 33. – С. 143-150.
Короткий огляд (реферат): У статті розкрито сутність системи методологічних підходів до реалізації стратегії інтермедіальності в мистецькій освіті майбутнього вчителя початкової школи. Відзначено, що тенденція до глобалізації, яка обіймає всі сфери сучасного суспільства, є фактором, що зумовлює появу нових феноменів як у художній культурі, так і у мистецькій освіті вчителя. Показано, що загальнокультурна компетентність, яка трактується в психолого-педагогічній науці як одна з ключових компетентностей особистості майбутнього вчителя початкової школи, в сучасних реаліях глобалізації набуває характеру інтермедіального утворення. Визначено, що оновлення методологічного підґрунтя в контексті інтермедіальності є тим фактором, який буде сприяти ефективному розв’язанню проблем мистецької підготовки майбутніх учителів початкової школи. Акцентовано увагу на доцільності застосування певної науково обґрунтованої системи методологічних підходів до реалізації стратегії інтермедіальності в мистецькій підготовці здобувача вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта. Висунуто пропозицію щодо структури системи методологічних підходів, яка гармонійно інтегрує культурологічний, креативний, діяльнісний, особистісний, аксіологічний підходи до художньо-творчого становлення вчителя початкової школи. Виявлено, що критерієм, який дозволяє поєднувати вище зазначені методологічні підходи у систему, є ті спільні функції, які вони виконують в освітньому процесі педагогічного ЗВО, чим забезпечують успішність організації та здійснення мистецької освіти майбутніх учителів: інформативна, адаптивна, нормативна, інтегративна, філософська, когнітивна, прогностична, праксеологічна, комунікативна, перетворювальна. В результаті дослідження було виявлено, що інтермедіальна стратегія в мистецькій підготовці вчителя може бути успішно реалізована за умов впровадження системи методологічних підходів, яка втілює сучасні соціокультурні цінності, дозволяє трансформувати їх в особистісні цінності і предметно реалізовувати їх у процесі творчої діяльності. The article reveals the essence of the system of methodological approaches to the implementation of the strategy of intermediality in the art education of a future primary school teacher. It is noted that the tendency for globalization, which embraces all spheres of modern society, is a factor that determines the emergence of new phenomena in both artistic culture and art education of a teacher. It is shown that general cultural competence, which is interpreted in psychological and pedagogical science as one of the key competencies of the personality of a future primary school teacher, becomes an intermedial formation in the modern realities of globalization. It is determined that updating methodological basis in the context of intermediality is the factor that will contribute to the effective solution of the problems of art training of future primary school teachers. The attention is focused on the expediency of using a certain, scientifically substantiated system of methodological approaches to the implementation of the strategy of intermediality in the art training of a higher education applicant as per program subject area 013 Primary Education. A proposal is submitted for the structure of the system of methodological approaches, which harmoniously integrates culturological, creative, activity, personal and axiological approaches to the artistic and creative formation of a primary school teacher. It is revealed that the criterion, that allows to combine the above-mentioned methodological approaches into the system, is those joint functions that they perform in an educational process of a pedagogical higher educational institution and ensure the success of organization and implementation of art education of future teachers: informative, adaptive, normative, integrative, philosophical, cognitive, prognostic, praxeological, communicative and transformative. As a result of the study it was found that the intermedial strategy in the art training of a teacher can be successfully implemented under conditions of the introduction of the methodological approaches system that embodies modern sociocultural values, allows to transform them into personal values and specifically focus on their implementation in the process of creative activity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/3296
Розташовується у зібраннях:Матеріали конференцій, семінарів, читань

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Realizatsiya stratehiyi intermedialʹnosti v mystetsʹkiy osviti maybutnʹoho vchytelya: metodolohichni pidkhody.pdf119,46 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.