Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/462
Назва: Технології візуалізації в професійній підготовці спеціалістів
Інші назви: Technologies of visualization in professional training of specialists
Автори: Алєксєєва, Ганна Миколаївна
Горбатюк, Лариса Василівна
Кравченко, Наталя Володимирівна
Антоненко, Олександр Володимирович
Овсянніков, Олександр Сергійович
Alieksieieva, Hanna
Horbatyuk, Larysa
Kravchenko, Nataliya
Antonenko, Oleksandr
Chupryna, Hanna
Ovsyanikov, Oleksandr
Ключові слова: вища освіта
професійна підготовка
майбутні інженери-педагог
інформаційні технології
відеоматеріали
higher education
vocational training
future engineer educators
information technology
video materials
Дата публікації: 2019
Видавництво: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Бібліографічний опис: Алєксєєва Г. М. Технології візуалізації в професійній підготовці спеціалістів / Г. М. Алєксєєва, Л. В. Горбатюк, Н. В. Кравченко Г. П. Чуприна, О. С. Овсянніков // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2019. – №6 (173). – С. 35–42.
Короткий огляд (реферат): У статті розглядається проблема використання відеоматеріалів у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів, зокрема візуалізацію дидактичних матеріалів у професійній підготовці майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій. Доведено, що необхідна зміна парадигми викладання дисциплін комп'ютерного профілю в контексті візуалізації дидактичних матеріалів як основи абстрагування матеріалу. Встановлено, що навчання дисциплінам комп'ютерного профілю здійснюється в умовах дуже мінливої предметної області та великої кількості різноманітних методів й інструментальних засобів. Однім з головних принципів навчання студентів стає високий рівень абстрагування навчального матеріалу. Розглянуто класичні методики навчання дисципліни «Комп`ютерна анімація», які передбачають лекційно-практичну форму навчання з переважно текстовими дидактичними матеріалами, що мають низький рівень абстрагування порівняно з використанням відеоматеріалів. Показано, що завдяки технічним перевагам застосування відеоматеріалів (швидкість, маневреність, оперативність, можливість перегляду і прослуховування фрагментів і інші мультимедійні функції; дидактичними ‒ інтерактивність занять (створення ефекту присутності, відчуття автентичності, реальності подій, інтерес, бажання дізнатися і побачити більше)) здійснюється підвищення якості й ефективності освітнього процесу. Визначено дидактичні основи застосування відеоматеріалів при навчанні студентів комп’ютерній графіці на прикладі навчання майбутніх інженерів-педагогів факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету комп`ютерній анімації. Запропоновано організаційно-методичні основи застосування відеоматеріалів на прикладі ви-вчення дисципліни «Комп'ютерна анімація». Встановлено, що використання навчальних відеоматеріалів має значний потенціал і сприяє підвищенню ефективності навчання та гарантує якісну професійну підготовку студентів Research work is devoted to the problem of the use of video materials in the training of future engineer-pedagogue, in particular the visualization of teaching materials in the training of future computer technicians. It is proved that the necessary change of the paradigm of teaching the disciplines of the computer profile in the context of visualization of didactic materials as the basis of abstraction of the material. It has been established that the training of disciplines of the computer profile is carried out in a very changing subject area and a large number of different methods and tools. One of the main principles of student learning is the high level of abstraction of learning material. The classical methods of teaching "Computer animation" discipline are considered, which include a lecture-practical form of training with mainly text-based teaching materials that have a low level of abstraction compared with the use of video materials. It is shown that due to the technical advantages of using video material (speed, maneuverability, efficiency, ability to view and listen to fragments and other multimedia functions; didactic - interactivity of classes (creating the presence effect, feeling of authenticity, reality of events, interest, desire to find out and see more)) is carried out improving the quality and efficiency of the educational process. The didactic bases of the use of video materials in the training of students of computer graphics are determined on the example of the training of future engineer-pedagogues of the faculty of physical and mathematical, computer and technological education of the Berdyansk State Pedagogical University of computer animation. The organizational and methodical bases of the use of video materials on the example of the study of the discipline "Computer animation" are offered. It has been established that the use of educational video materials has significant potential and contributes to improving the efficiency of education and guarantees the qualitative training of students.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://mr.dspu.edu.ua/publications/2019/6_173_2019.pdf
http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/462
ISSN: 2308-4634
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Technologies of visualization in professional training of specialists.pdf303,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.