Інституційний репозитарій

Бердянський державний педагогічний університет

Приєднуйтесь до команди Бердянського державного педагогічного університету.

Наші ресурси:

Головний корпус БДПУ http://bdpu.org.ua
 

Нові надходження

Документ
Особливості формування комунікативної компетентності учнів почактових класів у позаурочній діяльності інтернатних закладів
(Yunona Publishing, New York, USA, 2020) Канішевська, Любов; Лесик, Анжеліка Сергіївна
Визначено особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів у позакласній роботі шкіл-інтернатів, що потребує врахування двох груп факторів. До першої групи факторів належать: сензитивність молодшого шкільного віку до формування комунікативної компетентності молодших школярів; потенціал позакласної роботи шкіл-інтернатів у контексті досліджуваної проблеми. Друга група факторів пов'язана з перебуванням дітей у закритих корпоративних групах, де середовище їхнього спілкування обмежене; емоційна простота спілкування; відсутність навичок позаситуативного спілкування: дефіцитне, дефектне, деструктивне, серед яких визначальним є дефіцитне. Ця група факторів суттєво ускладнює процес формування комунікативної компетентності в учнів початкових класів шкіл-інтернатів.
Документ
Формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів
(Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014) Толкачова, Анжеліка Сергіївна
У першому розділі дослідження здійснено аналіз досліджуваної проблеми в наукових джерелах; уточнено сутність поняття «комунікативна компетентність» та визначено його структуру; визначено специфіку формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. У другому розділі – визначено критерії та показники сформованості комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів; представлено методику, хід та результати констатувального етапу дослідження, визначено рівні сформованості в учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів комунікативної компетентності. У третьому розділі –обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність педагогічних умовформування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів; наведено основні результати дослідження.
Документ
Формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів
(Бердянськ : БДПУ, 2014) Толкачова, Анжеліка Сергіївна
У першому розділі – «Формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів як педагогічна проблема» – здійснено аналіз досліджуваної проблеми в наукових джерелах; уточнено сутність поняття «комунікативна компетентність» та визначено його структуру; визначено специфіку формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів. У другому розділі – «Стан сформованості комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів» – визначено критерії та показники сформованості комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів; представлено методику, хід та результати констатувального етапу дослідження, визначено рівні сформованості в учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів комунікативної компетентності. У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів» – обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність педагогічних умов формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів; наведено основні результати дослідження.
Документ
Особливості естетико-екологічного виховання здобувачів початкової освіти
(Бердянськ : БДПУ, 2019) Лесик, Анжеліка Сергіївна
У дослідженні визначено роль еколого-педагогічної підготовки вчителя в системі національної освіти, яка спрямована на формування глибоко освічених, світоглядно зрілих та суспільно активних педагогів. Визначено, що педагогічна освіта наразі не має єдиної концепції, яка б визначала соціально-екологічні функції вчителя. Зроблено акцент на необхідності дослідження структури екологічної свідомості вчителя та шляхів її розвитку. Акцентовано увагу на духовно-естетичному розвитку педагога як основі формування екологічно значущих цінностей та впливу на педагогічну діяльність. Вказано важливість естетико-екологічної освіти для молодших школярів та розглядає позитивні та негативні аспекти емоційного сприйняття природи в процесі виховання. Висловлено основні етапи естетико-екологічного виховання учнів.
Документ
Мовленнєва підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах нової української школи
(Primedia eLaunch, 2021) Попова, Ольга Іванівна; Лесик, Анжеліка Сергіївна
Розглянуто перехід вищої освіти в Україні від парадигми викладання до парадигми навчання, зокрема в контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи. Проаналізовано всебічний розвиток мовлення студентів та зв'язку змісту навчання з подальшою професійною діяльністю. Визначено комунікативні навички майбутніх учителів, такі як вільне володіння державною мовою, планування комунікації, виховання ділових комунікативних якостей та розвиток мовної стійкості. Звернено увагу на значення професійного мовлення студентів і підкреслює потребу у системній технології навчання мови під час фахової підготовки. Процитовано праці вітчизняних та зарубіжних авторів, які розглядають питання компетентнісного підходу та інші аспекти підготовки майбутніх педагогів. Згадано ідеї видатних педагогів минулого, таких як Я. Коменський і К. Ушинський, щодо ролі вчительського мовлення у навчально-виховному процесі. Визначено важливість професійного мовлення вчителя початкової школи та його ролі у донесенні знань до свідомості учнів. Зазначено, що вчителю необхідно володіти живою мовою, здатною зацікавити та захопити учнів, стимулювати їх до розмірковувань. Наголошено на важливості доступності, варіативності, ясності, простоти, точності, логічності та емоційності вчительського мовлення. Розглянуто концепцію професійного мовлення, що визначається як спілкування в групі людей, які використовують лексику, специфічну для свого фаху. Визначено професіоналізми, які використовуються у цьому мовленні, відіграють важливу роль в номінативно-комунікативній функції, точно називаючи предмети та явища. Висвітлено з ключові аспекти професійного мовлення студентів . Визначено комунікативні якості професійного мовлення студентів. Проаналізовано, що учителеві початкової школи важливо набути всі ці якості на високому рівні, зокрема враховуючи використання правильної вимови, акцентуації та інших мовних норм для передачі смислових і емоційних відтінків висловлювань. Підкреслено прагматичну спрямованість мовлення залежить від рівня професійних компетентностей майбутнього учителя початкової школи.