Інституційний репозитарій

Бердянський державний педагогічний університет

Приєднуйтесь до команди Бердянського державного педагогічного університету.

Наші ресурси:

Головний корпус БДПУ http://bdpu.org.ua
 

Нові надходження

Документ
The latest foundations for the development of production, science and education – 2024
(Publishing House NES Nová Dubnica s.r.o., 2024) Onyshchenko, Serhii; Marchenko, Oksana; Postol, Anatolii; Salnikova, Maryna; Podra, Olha; Petryshyn, Nataliia; Todoshchuk, Andrii; Koval, Zoriana; Kara, Nataliia; Protsyk, Iryna; Marmul, Larisa; Podakov, Yevgeny; Hromova, Nataliia; Hordii, Nina
The collective monograph summarizes modern trends in pedagogical design, interdisciplinary aspects of modern transformational processes in society. The main problems, trends, perspectives and directions of shifts in society as a result of the change of development paradigms are defined and characterized. The didactic and educational aspects of pedagogical design in professional education and higher education are analyzed, and the problems of managing pedagogical design are considered. The objective logic of changing development paradigms as a result of informational, communication and structural changes in society is revealed, which affects the transformation of technical-technological, socio-economic, political-legal, statist, educational and cultural reality, determines a new dimension of modern social processes. The monograph is intended for a wide range of researchers, teachers and students of higher education institutions, heads of educational institutions and organizations, non-profit institutions and business structures, representatives of state and public authorities, all interested in the development of pedagogical design and modern society.
Документ
Хорознавство : силабус навчальної дисципліни за освітньою програмою «Середня освіта («музичне мистецтво та англійська мова») на 2023-2024 ( 3 курс)
(Бердянський державний педагогічний університет, 2024) Бузова, Олена Дмитрівна
Мета курсу – виховати висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати важливі завдання музичного виховання в такому виді музичної діяльності, як хоровий спів; прищепити необхідні теоретичні знання і практичні вміння та навички для організації і проведення вокально–хорової роботи під час уроку музики та в позакласній роботі, для створення різних видів перекладів хорових творів. Завдання курсу : • виховання у студентів любові до хорового мистецтва; • ознайомлення з історією хорового мистецтва і історією співацького виховання дітей на Україні; • засвоєння знань про структуру, тип, вид хорового колективу, його вокальну організацію, жанри хорового виконавства; • оволодіння навичками комплексного теоретичного, художньо-виконавського аналізу хорових творів; • ознайомлення зі структурою, функціями голосового апарату, особливостями дитячих голосів та специфікою вокального виховання дітей; • розвиток музичних здібностей /слуху, ритму, пам’яті, музичного й творчого мислення; • ознайомлення з основними принципами вокально-хорової діяльності, засобами художньо-виконавської творчості в колективі, вокально-хоровими технологіями, специфікою їх використання на уроках музики та в системі позашкільної музичної освіти; • формування навичок самостійного аналізу хорової партитури - усний та письмовий аналіз твору /загальний аналіз, музично-теоретичний, вокально-хоровий, виконавський /. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: • історію хорового мистецтва і шляхи його розвитку; • конкретні теоретичні і практичні навички організаційного та виконавського характеру; • викальні характеристики учасників хору та шкільного хорового колективу; • принципи побудови репетиційної роботи вміти: • організовувати роботу академічних та дитячих хорових колективів; • аналізувати хорову партитуру; • самостійно працювати над хоровою партитурою; • добирати високохудожній репертуар у дитячому та юнацькому хорі.
Документ
Кваліфікація та оцінка суржику блогерами
(Запоріжжя : БДПУ, 2023) Скуратовська, Дарина Василівна; Глазова, Світлана Миколаївна
Вплив сусідніх країн на нашу зумовила подібність народних традицій та культур. «Це позначилося не лише на політичній арені країни, а й на культурній, у тому числі − мовній. Спільна історія народів − російського й українського, українського й польського − зумовила подібність народних традицій та культур. Сусідні країни залишили чималий слід одна в одній після сумісного існування протягом багатьох років. Це зумовило появу такого поняття як суржик» (слово запозичене з сільськогосподарської термінології) в українському мовознавстві» [3, 45], що й свідчить про актуальність обраної теми дослідження. Мета роботи - схарактеризувати погляди блогерів на суржик.
Документ
Прагмалінвістичні параметри публіцистичного дискурсу
(Слобожанський науковий вісник : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2024) Ліпич, Вікторія Миколаївна; Павлик, Неля Віленівна
У пропонованому дослідженні на матеріалі сучасних україномовних газетних і журнальних статей, авторських телепрограм, соціальних мереж тощо здійснена спроба опису та систематизації складників комунікативно-прагматичного плану публіцистичних текстів. Авторки наукової роботи проаналізували й узагальнили сучасні концепції щодо тлумачення публіцистичного дискурсу, схарактеризували його основні ознаки; визначили дискурсивні властивості публіцистичного мовлення; виявили і класифікували комунікативно-прагматичні компоненти медійного тексту; систематизували і формалізували прийоми мовного впливу на реципієнта в межах публіцистичного дискурсу в нерозривному зв’язку з його функціями. Ґрунтовне дослідження різножанрових публіцистичних текстів із позицій комунікативно-прагматичного аналізу дискурсу дало можливість виокремити й описати такі його компоненти: комунікативно-аналітичні, комунікативно-ситуаційні, комунікативно-мотиваційні, інтенціональні, мовно-компетенційні, фонові знання.
Документ
Уживання дієслівних односкладних речень в усній народній творчості
(БДПУ, 2023) Глазова, Світлана Миколаївна; Стельмах, Анастасія
Односкладні синтаксичні конструкції стала невід’ємним елементом художньої творчості, бо саме там мають значний стилістичний потенціал. Свідоме їх використання, відхід від традиційних двоскладних одиниць синтаксису, зумисне насичення їх різноманітністю формує мову фольклорних текстів. Дослідження синтаксису, зокрема односкладного речення та пов’язані з ними проблеми привертали увагу багатьох відомих вітчизняних та зарубіжних лінгвістів: В. Бабайцевої, І. Вихованця, Р. Гренді, М. Грунського, Н. Гудмена, П. Леканта, О. Пєшковського, О. Шахматова та інших. У наукових розвідках використовують різні принципи класифікації односкладних речень. Багатоаспектний характер односкладного речення як синтаксичної одиниці зумовлює необхідність його комплексного аналізу саме у народному мовному середовищі, де такі конструкції виконують насамперед експресивну, а не комунікативну функцію. Мета – представити типологію дієслівних односкладних речень, що функціюють в усній народній творчості. У роботі використовуємо елементи стилістичного аналізу та лінгвістичного опису.